Již žádné další výdaje za odečty a rozúčtování !

 

Návod na rozúčtování nákladů na teplo

dle denostupňové metody pro Centralizovaný měřicí systém MV1 firmy Lomex Blansko

Po instalaci měřicího systému na objektu je provedeno zaškolení pověřeného správce, např. předsedy samosprávy, s kompetencí provádění centrálního odečtu. Obecně lze odečítat naměřená data a provádět následné rozúčtování dvěma způsoby. Buď vše zařizuje výrobní nebo pověřená firma, nebo odečet i rozúčtování bude provádět vlastník objektu nebo pověřený pracovník samosprávy domu. Obě varianty vycházejí ze stejného rozúčtovacího programu vytvořeného a spravovaného výrobní firmou měřicího systému. Používaný program je v souladu s platnou legislativou a vyhláškou a při novelách bude průběžně aktualizován. Je použitelný na běžném stolním počítači v programu EXCEL 7.Vždy aktuální verzi bude možné si stáhnout z internetové stránky výrobní firmy www.lomex.cz.

 Výpočet denostupňů v systému probíhá po celé topné období v měřicích bytových jednotkách ve všech bytech, dle následujícího vzorce.

 

( tint - text )   x   T =  DNS

  tint   průměrná vnitřní teplota bytu  [oC]
  text venkovní teplota [oC]
  T čas [den]
  DNS denostupně
 

Předkládaný rozúčtovací program zpracovává rozúčtování pro bytový dům s 42 byty. Na každém podlaží jsou tři byty. Byty s kódem 1.00,2.00,3.00 jsou byty v nejnižším podlaží.

Po stažení programu do počitače je třeba vyplnit sloupec se jmény uživatelů a dále sloupec se započitatelnou podlahovou plochou pro každý byt. V horní části tabulky se dosadí naměřený počet gigajoulů odečtený z patního měřidla a řádek pod tímto se vyplní sazbou za gigajoul. Vyplní se sloupec pro naměřené denostupně. Tyto hodnoty se po ukončené topné sezóně získají odečtem z displeje centrální jednotky systému. Pro kontrolu uživatelů zůstanou naměřené hodnoty na displejích v měřicích jednotkách v bytech do začátku dalšího topného období - uživatel má možnost kontroly. Zbývá zvolit velikost procenta základní složky.

Teď již jen stisknout klávesu ENTER.

 Výsledkem jsou zobrazené platby každého bytu, náklady na m2 a rozdíly v nákladech od průměru – viz §4,odst.4, vyhlášky č. 372/2001Sb.

 

Pro platbu konkrétního bytu je určující množství zaregistrovaných denostupňů, tedy užívaný tepelný komfort a velikost podlahové plochy bytu. Nepoužívají se žádné koeficienty na polohu bytu atd., neboť vše je vyjádřeno dosáhnutou teplotou v bytě- denostupňová metoda měření. Základní složku pro výpočet je možné volit zcela minimální, např. 5% a musí být odsouhlasená shromážděním nájemníků. Spotřební složka, např. při uzavřených radiátorech v bytě, vlivem přestupu tepla přes stěny nemůže být nulová. Její velikost vyjadřuje užívaný tepelný komfort v bytě i při uzavřených radiátorech a spravedlivě určuje velikost platby tohoto bytu. ( v bytě je vždy určitá teplota). Obecně čím větší procento spotřební složky se použije při rozúčtování, tím více se preferuje měření a tím je větší motiv k úsporám a v důvěryhodnost měření.